1. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง กำหนดแบบในการแจ้งและวิธีการแจ้งเพิ่มเติม ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 30-09-2022       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 20-09-2022       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด น้ำเสีย
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๕๓/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์
วันที่ประกาศ : 25-08-2022       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงกลาโหม หมวด : หมวด ยุทธภัณฑ์
  ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แบบบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์
วันที่ประกาศ : 19-08-2022       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวด น้ำเสีย
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2565
วันที่ประกาศ : 26-07-2022       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 20-07-2022       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ประกาศ : 08-07-2022       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ่งผู้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
วันที่ประกาศ : 04-07-2022       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 27-06-2022       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 21-06-2022       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 17-06-2022       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบคำขอ ใบรับคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 16-06-2022       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง กำหนดหลักฐานรับรองความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสีสำหรับการขอรับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 13-06-2022       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 10-06-2022       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 06-06-2022       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด รังสี
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแจ้งประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
วันที่ประกาศ : 06-06-2022       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ
วันที่ประกาศ : 31-05-2022       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  กฎกระทรวงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสีเป็นเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 27-05-2022       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ : 25-05-2022       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงกลาโหม หมวด : หมวด ยุทธภัณฑ์
  พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 23-05-2022       รายละเอียด