1. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 31-05-2023       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๐๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง การหยุดเดินเครื่อง ซ่อมบำรุง และซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงงานหรือกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักร อุปกรณ์ของโรงงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
วันที่ประกาศ : 22-05-2023       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 22-05-2023       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 12-05-2023       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 12-05-2023       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 10-05-2023       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 09-05-2023       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 09-05-2023       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงกลาโหม หมวด : หมวด ยุทธภัณฑ์
  ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ และแบบใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์
วันที่ประกาศ : 18-04-2023       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงกลาโหม หมวด : หมวด ยุทธภัณฑ์
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง แนวทางในการกำหนดอายุใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ : 18-04-2023       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย
วันที่ประกาศ : 30-03-2023       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 29-03-2023       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน
วันที่ประกาศ : 24-03-2023       รายละเอียด

14. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 19-03-2023       รายละเอียด

15. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 19-03-2023       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 17-03-2023       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙
วันที่ประกาศ : 17-03-2023       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 14-03-2023       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 14-03-2023       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
วันที่ประกาศ : 13-03-2023       รายละเอียด