1. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมสำหรับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
วันที่ประกาศ : 25-01-2023       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด พลังงาน
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้บังคับกับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565
วันที่ประกาศ : 24-01-2023       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 294/2565 เรื่อง แบบหรือลักษณะของเครื่องหมาย และวิธีการแสดงเครื่องหมาย สำหรับภาชนะที่ใช้บรรจุสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้
วันที่ประกาศ : 17-01-2023       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 05-01-2023       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 21-12-2022       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งและการรายงานในกรณีพบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 19-12-2022       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราส่วนการสูญเสีย
วันที่ประกาศ : 14-12-2022       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบการทดสอบปั้นจั่น
วันที่ประกาศ : 09-12-2022       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การมอบหมายหน่วยงานทำการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2565
วันที่ประกาศ : 11-11-2022       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด มลพิษเรื่องเสียง
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 11-11-2022       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด การควบคุมก๊าซ
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําเครื่องหมายแสดงบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 04-11-2022       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด การควบคุมก๊าซ
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการรับฟังความเห็นของประชาชนสำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 04-11-2022       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด การควบคุมก๊าซ
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สำหรับถังขนส่งน้ำมันที่ใช้แบบก่อสร้างและรายการคำนวณที่เหมือนกัน พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 04-11-2022       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากถังกักเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 02-11-2022       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากการซ่อมบำรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 02-11-2022       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการใช้หอเผาทิ้ง พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 02-11-2022       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ : 26-10-2022       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ : 25-10-2022       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 25-10-2022       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 21-10-2022       รายละเอียด