1. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 16-08-2019       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 16-08-2019       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-07-2019       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด การควบคุมก๊าซ
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-07-2019       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด รังสี
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ในหลุมสำรวจปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-07-2019       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
วันที่ประกาศ : 19-07-2019       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจคัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน
วันที่ประกาศ : 12-07-2019       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2)
วันที่ประกาศ : 09-07-2019       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 05-07-2019       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด มลพิษเรื่องเสียง
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 03-07-2019       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ไม่เป็นปุ๋ยเคมี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 27-06-2019       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 22-05-2019       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงกลาโหม หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 22-05-2019       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 15-05-2019       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
วันที่ประกาศ : 10-05-2019       รายละเอียด

16. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-04-2019       รายละเอียด

17. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-04-2019       รายละเอียด

18. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-04-2019       รายละเอียด

19. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด ยุทธภัณฑ์
  พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-04-2019       รายละเอียด

20. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 16-04-2019       รายละเอียด