1. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียน บัญชีรายชื่อ และทะเบียนสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
วันที่ประกาศ : 07-10-2019       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 07-10-2019       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบการแจ้งผลการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 04-10-2019       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนสำหรับการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 01-10-2019       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 01-10-2019       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 23-09-2019       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด น้ำเสีย
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 17-09-2019       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ประกาศ : 02-09-2019       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ประกาศ : 02-09-2019       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ขั้นตอนการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 29-08-2019       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 21-08-2019       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 21-08-2019       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 19-08-2019       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 16-08-2019       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 16-08-2019       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-07-2019       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด การควบคุมก๊าซ
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-07-2019       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด รังสี
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ในหลุมสำรวจปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-07-2019       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
วันที่ประกาศ : 19-07-2019       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจคัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน
วันที่ประกาศ : 12-07-2019       รายละเอียด