1. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ประกาศ : 02-04-2024       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ประกาศ : 13-03-2024       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ประกาศ : 11-03-2024       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แบบใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ
วันที่ประกาศ : 04-03-2024       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สองและประเภทที่สาม และแผนการบริหารจัดการน้ำบาดาล ในการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ประกาศ : 23-02-2024       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด มลพิษเรื่องเสียง
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ประกาศ : 21-02-2024       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการเหมืองแร่ที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ประกาศ : 21-02-2024       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมสำหรับผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วันที่ประกาศ : 20-02-2024       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับปรุงสถานที่ทำ ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการหรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ประกาศ : 12-02-2024       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะการใช้น้ำแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ประกาศ : 25-01-2024       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ประกาศ : 25-01-2024       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท หรือชนิดของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ประกาศ : 23-01-2024       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด หม้อไอน้ำ
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 12-01-2024       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด การควบคุมก๊าซ
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 08-01-2024       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด การควบคุมก๊าซ
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 08-01-2024       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด การควบคุมก๊าซ
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 08-01-2024       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 05-01-2024       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลั
วันที่ประกาศ : 05-01-2024       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 28-12-2023       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายและหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการนำเข้าสารเอชเอฟซี (HFCs) พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 28-12-2023       รายละเอียด