1. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  พระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 07-08-2020       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 07-08-2020       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ และโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 05-08-2020       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 05-08-2020       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 05-08-2020       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๓)
วันที่ประกาศ : 29-07-2020       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  กฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 23-07-2020       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  กฎกระทรวงกำหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียม เพื่อให้สารประกอบหรือสารผสมนั้นเป็นวัสดุต้นกำลัง พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 23-07-2020       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 17-07-2020       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 02-07-2020       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับหน่วยการวัดปริมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ ในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 30-06-2020       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือให้จอดแพ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 25-06-2020       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 25-06-2020       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 22-06-2020       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด หม้อไอน้ำ
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขยายระยะสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
วันที่ประกาศ : 22-06-2020       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ว่าด้วยการยื่นแบบคำขอทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 19-06-2020       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 19-06-2020       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 19-06-2020       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศสำนักงานประกันสังคมเรื่องค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพ
วันที่ประกาศ : 18-06-2020       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน)(ฉบับที่2)
วันที่ประกาศ : 18-06-2020       รายละเอียด