1. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 18-02-2020       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงกำหนดหินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรมและดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 14-02-2020       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 11-02-2020       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  กฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 29-01-2020       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
วันที่ประกาศ : 27-01-2020       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การทำให้สิ้นสภาพและการจัดการซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 21-01-2020       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเ
วันที่ประกาศ : 16-01-2020       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 16-01-2020       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 10-01-2020       รายละเอียด

10. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 10-01-2020       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็ก สำรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 10-01-2020       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การยื่นแบบคำขอทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 09-01-2020       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การกำหนดแบบรายการ และวิธีการยื่นแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 09-01-2020       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 02-01-2020       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๐)
วันที่ประกาศ : 27-12-2019       รายละเอียด

16. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด รังสี
  ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 12-12-2019       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๒๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง ใบรับรองแรงงานประมง
วันที่ประกาศ : 02-12-2019       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
วันที่ประกาศ : 27-11-2019       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
วันที่ประกาศ : 31-10-2019       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 31-10-2019       รายละเอียด