1. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 22-05-2019       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงกลาโหม หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 22-05-2019       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 15-05-2019       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
วันที่ประกาศ : 10-05-2019       รายละเอียด

5. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-04-2019       รายละเอียด

6. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-04-2019       รายละเอียด

7. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-04-2019       รายละเอียด

8. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด ยุทธภัณฑ์
  พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 30-04-2019       รายละเอียด

9. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 16-04-2019       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 10-04-2019       รายละเอียด

11. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 07-04-2019       รายละเอียด

12. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 05-04-2019       รายละเอียด

13. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด รังสี
  พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 05-04-2019       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 05-04-2019       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน)
วันที่ประกาศ : 21-03-2019       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ประเภทหน่วยงานของรัฐที่จะขอให้นายทะเบียนรับรองเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
วันที่ประกาศ : 20-03-2019       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน
วันที่ประกาศ : 19-03-2019       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประเภท ขนาดของกิจการ ท้องที่ที่ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบอัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบ
วันที่ประกาศ : 19-03-2019       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติข้อปฏิบัติการทำงานในที่อับอากาศ
วันที่ประกาศ : 22-02-2019       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
วันที่ประกาศ : 21-02-2019       รายละเอียด