1. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)
วันที่ประกาศ : 09-04-2021       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓)
วันที่ประกาศ : 09-04-2021       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 09-04-2021       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 05-04-2021       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นโรงงานจำพวกที่ ๑ หรือโรงงานจำพวกที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 05-04-2021       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 05-04-2021       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 30-03-2021       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๓)
วันที่ประกาศ : 30-03-2021       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
วันที่ประกาศ : 23-03-2021       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 19-03-2021       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 19-03-2021       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 15-03-2021       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (ฉบับที่ ๒๔)
วันที่ประกาศ : 15-03-2021       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ประกาศ : 11-03-2021       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
วันที่ประกาศ : 11-03-2021       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงกลาโหม หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
วันที่ประกาศ : 11-03-2021       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงกลาโหม หมวด : หมวด ยุทธภัณฑ์
  ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 05-03-2021       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 04-03-2021       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 04-03-2021       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดรายละเอียดในสัญญานำคนต่างด้าวมาทำงาน
วันที่ประกาศ : 02-03-2021       รายละเอียด