1. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 14-10-2021       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การรวมตัวและการเจรจาต่อรองในงานแรงงานทางทะเล
วันที่ประกาศ : 08-10-2021       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
วันที่ประกาศ : 06-10-2021       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-๑๙ มาใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 03-10-2021       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่น กับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 27-09-2021       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 27-09-2021       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 23-09-2021       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙
วันที่ประกาศ : 17-09-2021       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 17-09-2021       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงกำหนดให้ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 10-09-2021       รายละเอียด

11. กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานก
วันที่ประกาศ : 08-09-2021       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 07-09-2021       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ เพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิมตามมาตรา ๑๙/๑
วันที่ประกาศ : 06-09-2021       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรตามมาตรา ๑๙
วันที่ประกาศ : 06-09-2021       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 06-09-2021       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 06-09-2021       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ความหมายของ "ขยะพลาสติก" และ "เศษพลาสติก" พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 20-08-2021       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 13-08-2021       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 06-08-2021       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 06-08-2021       รายละเอียด