รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

 • หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  วันที่ 19 เมษายน 2567
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๓๘/๒๕๖๗ เรื่อง กำหนดลักษณะและรายละเอียดของขยะ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มีนาคม 2567
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 ตุลาคม 2566
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 ตุลาคม 2566
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ตุลาคม 2566
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ตุลาคม 2566
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 กันยายน 2566
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 สิงหาคม 2566
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 มิถุนายน 2566
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๕๓/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการใช้บริการสิ่งรองรับของเสียจากเรือ (Reception Facilities) และรายงานการได้รับบริการสิ่งรองรับของเสียจากเรือไม่เพียงพอ (Report on Alleged Inadequacy of Reception Facilities)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มิถุนายน 2566
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างปลอดภัย และมาตรการป้องกัน และแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มิถุนายน 2566
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่สำหรับกระบวนการเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และแสงสว่าง และการระบายอากาศภายในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 มิถุนายน 2566
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตรากลางค่ากำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 มีนาคม 2566
  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 มีนาคม 2566
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2565
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 ตุลาคม 2565
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 มิถุนายน 2565
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มีนาคม 2565
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทมูลฝอยหรือแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้ออื่นที่ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มีนาคม 2565
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพภายหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มีนาคม 2565
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มีนาคม 2565
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง แบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน อย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 กันยายน 2564
  กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่น กับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 กันยายน 2564
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 กันยายน 2564
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีอื่น พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 สิงหาคม 2564
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ความหมายของ "ขยะพลาสติก" และ "เศษพลาสติก" พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มีนาคม 2564
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 มีนาคม 2564
  กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 ธันวาคม 2563
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหน่วยงานจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ตุลาคม 2563
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 ตุลาคม 2563
  กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 มกราคม 2563
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การทำให้สิ้นสภาพและการจัดการซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 กันยายน 2562
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 กรกฎาคม 2562
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มกราคม 2562
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบเอกสารกำกับการขนสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มกราคม 2562
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน และวิธีการระบายน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มกราคม 2562
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 สิงหาคม 2561
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มิถุนายน 2561
  กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 มิถุนายน 2561
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 เมษายน 2561
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับรองผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 เมษายน 2561
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการกำจัดสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 เมษายน 2561
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ละเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 ธันวาคม 2560
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 ธันวาคม 2560
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขการป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากน้ำชะมูลฝอย และการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 สิงหาคม 2560
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มิถุนายน 2560
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 เมษายน 2560
  กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๓/๒๕๖๐ เรื่อง แบบใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 มกราคม 2560
  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กันยายน 2559
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2558
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 เมษายน 2558
  ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ประเภทน้ำมันใช้แล้ว นำปนน้ำมันหรือเคมีภัณฑ์ และน้ำเสียต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 เมษายน 2558
  ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ประเภทขยะ และกากของเสียต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมที่ ๗๙/๒๕๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 สิงหาคม 2553
  กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งนำของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากการประกอบกิจการโรงงานมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มกราคม 2551
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ ๑๐๕ และลําดับที่ ๑๐๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 สิงหาคม 2550
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มิถุนายน 2550
  พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 สิงหาคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มกราคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 เมษายน 2548
  ประกาศคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเรื่อง กำหนดลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถนำไปเผาในศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาห
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 มกราคม 2548
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 ธันวาคม 2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 สิงหาคม 2547
  คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 302/2547 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจให้พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2547
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 25/2547 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนน้ำมันเตา พ.ศ. ๒๕๔๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 กันยายน 2546
  ประกาศสำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน เรื่อง รายชื่อโรงงานรับบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 105 และลำดับที่ 106
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 105 และลำดับที่ 106 พ.ศ. 2545
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 กันยายน 2545
  กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕]
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 เมษายน 2545
  ประกาศสำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน เรื่อง รายชื่อโรงงานรับบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มีนาคม 2544
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542
  คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 192/2541 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม ในการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 เมษายน 2535
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  ไฟล์ดาวน์โหลด
 • หมวด วัตถุอันตราย
  วันที่ 12 มิถุนายน 2567
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระดับปริมาณสารสำคัญในวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบที่ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายปลอม พ.ศ. ๒๕๖๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 มกราคม 2567
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท หรือชนิดของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. ๒๕๖๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 ธันวาคม 2566
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายและหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการนำเข้าสารเอชเอฟซี (HFCs) พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 ธันวาคม 2566
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตการใช้สารเอชเอฟซี (HFCs) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๕๕/๒๕๖6 เรื่อง แนวทางในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินสาหรับเรือบรรทุกสินค้าอันตราย และแนวทางสาหรับการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอันตราย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 มกราคม 2566
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 294/2565 เรื่อง แบบหรือลักษณะของเครื่องหมาย และวิธีการแสดงเครื่องหมาย สำหรับภาชนะที่ใช้บรรจุสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 ธันวาคม 2565
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 พฤศจิกายน 2565
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการใช้หอเผาทิ้ง พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 ตุลาคม 2565
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มิถุนายน 2565
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 เมษายน 2565
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 เมษายน 2565
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 เมษายน 2565
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (ฉบับที่ ๒)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 มีนาคม 2565
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 มีนาคม 2565
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 มกราคม 2565
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 294/2565 เรื่อง แบบหรือลักษณะของเครื่องหมาย และวิธีการแสดงเครื่องหมาย สำหรับภาชนะที่ใช้บรรจุสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 ธันวาคม 2564
  ประกาศกรมประมง เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุ และการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 ธันวาคม 2564
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การมอบหมายหน่วยงานทำการอบรมสำหรับการขอรับและขอต่ออายุหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันสำหรับการนำกลับเข้ามาหรือการส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 ตุลาคม 2564
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 กันยายน 2564
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 มิถุนายน 2564
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 มีนาคม 2564
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 มกราคม 2564
  ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2563
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มิถุนายน 2563
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มิถุนายน 2563
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ศาลมีคำสั่งพิพากษาให้ริบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 เมษายน 2563
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การยื่นคำขอและการออกใบสำคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 ตุลาคม 2562
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 สิงหาคม 2562
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 สิงหาคม 2562
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มิถุนายน 2562
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ไม่เป็นปุ๋ยเคมี พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 เมษายน 2562
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 สิงหาคม 2561
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ไวต์ออยล์ (white oil) หรือรีไฟน์ปิโตรเลียมออยล์ (refined petroleum oil) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ตามแบบ วอ./อก.๖ ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มกราคม 2561
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 กันยายน 2560
  แก้คําผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 สิงหาคม 2560
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 มิถุนายน 2560
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟซี - ๒๒ (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 มิถุนายน 2560
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี - ๑๔๑b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
  ประกาศกรมประมง เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 มีนาคม 2560
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 มกราคม 2560
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 มกราคม 2560
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 มกราคม 2560
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 ธันวาคม 2559
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กันยายน 2559
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นหรือที่ใช้สำหรับป้องกันอันตรายเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กันยายน 2559
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนถ่าย การจัดวาง การผูกรัด การติดตรึง และการบรรทุก พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กันยายน 2559
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กันยายน 2559
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดทำและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กันยายน 2559
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อยกเว้นสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในลักษณะหรือปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายน้อย พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มกราคม 2559
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 ตุลาคม 2558
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 ตุลาคม 2558
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญในวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 เมษายน 2558
  กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 มีนาคม 2558
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มีนาคม 2557
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 ธันวาคม 2556
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 ธันวาคม 2556
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) สิ้นสุด พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายและหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย การตรวจวัด และการคำนวณผลปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร ๑, ๒ - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรด์จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 ตุลาคม 2556
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพของเครื่องดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ ๔ (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 กันยายน 2556
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มีนาคม 2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 ธันวาคม 2555
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 ธันวาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 พฤศจิกายน 2555
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ตุลาคม 2555
  ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสา
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญในวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
  กฎกระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 เมษายน 2555
  กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 เมษายน 2555
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 เมษายน 2555
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวัง พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 เมษายน 2555
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 เมษายน 2555
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 มีนาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 มกราคม 2555
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๓/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดชั้นของสิ่งของและสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 กรกฎาคม 2554
  ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจเอกสารข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 กรกฎาคม 2554
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 มิถุนายน 2554
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 พฤษภาคม 2554
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 มีนาคม 2554
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 มีนาคม 2554
  ประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๓๕/๒๕๕๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๗๓/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔/๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งผ่อนผันการบังคับใช้ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๗๓/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ครั้งที่ ๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 มกราคม 2554
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๓๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง แจ้งผ่อนผันการบังคับใช้ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๗๓/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 ธันวาคม 2553
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 ธันวาคม 2553
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 พฤศจิกายน 2553
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 ตุลาคม 2553
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๗๑/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดชั้นและรายชื่อของสารที่เป็นอันตราย และมาตรฐานการปล่อยทิ้งสารที่เป็นอันตราย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 ตุลาคม 2553
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๗๓/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2553
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2553
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 ตุลาคม 2552
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 เมษายน 2551
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 เมษายน 2551
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 เมษายน 2551
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มกราคม 2551
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
  ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550
  ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 กันยายน 2550
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 มกราคม 2550
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มิถุนายน 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มิถุนายน 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 มีนาคม 2549
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามนำตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่ หรือตู้แช่แข็ง ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความเย็น หรือทำให้เย็นจนแข็ง ที่ใช้สาร ซี เอฟ ซี (Chlorofluorocarbons (CFCs)) เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙(Chlorofluorocarbons (CFCs)) เข้ามาในราชอาณา
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 มกราคม 2549
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายใช้ทางเลียบคลองประปา
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 ธันวาคม 2548
  ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. 2548
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 กันยายน 2548
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 กันยายน 2548
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2547
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 ตุลาคม 2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 ตุลาคม 2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 ตุลาคม 2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดปริมาณการนำเข้าสาร ซี เอฟ ซี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2547
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (แบบ วอ./อก.7/) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเคร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 ธันวาคม 2546
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การมีไว้ในครอบครอง การส่งออก และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 พฤศจิกายน 2546
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 พฤศจิกายน 2546
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการแจ้งดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 พฤศจิกายน 2546
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (อาวุธเคมี) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กันยายน 2546
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 เมษายน 2546
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 ตุลาคม 2545
  ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 มีนาคม 2544
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 412/2543 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้าอันตราย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 พฤษภาคม 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเป็นที่ทราบกันแน่ชัดโดยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 พฤษภาคม 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2543
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 พฤษภาคม 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 กันยายน 2542
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๗๙/๒๕๔๒ เรื่อง การอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 กันยายน 2542
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๘๐/๒๕๔๒ เรื่อง ยกเว้นเรือและกำหนดประเภทการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ที่ไม่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าท่า
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 พฤษภาคม 2538
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 พฤษภาคม 2538
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2537
  กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ [หลักเกณฑ์ วิธีการการขออนุญาต การอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓] ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 กันยายน 2535
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมีอันตราย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 กันยายน 2535
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัดหีบห่อภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 กันยายน 2535
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัย และประเมินการก่ออันตราย และแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 กันยายน 2535
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 กันยายน 2535
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัด หีบห่อ ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 เมษายน 2535
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
 • หมวด น้ำเสีย
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๐๒๙/๒๕๖๗ เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 ตุลาคม 2565
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 ตุลาคม 2565
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 สิงหาคม 2565
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๕๓/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2565
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๘๑/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 มีนาคม 2565
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ำจืดจากน้ำทะเล พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มกราคม 2565
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 พฤศจิกายน 2564
  กฎกระทรวงการดำเนินการสำหรับสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 ตุลาคม 2564
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 134/2564 เรื่อง มาตรการความปลอดภัย การป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายประจำท่าเรือ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 ตุลาคม 2564
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 ตุลาคม 2564
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 136/2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำท่าเรือเพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 ตุลาคม 2564
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้ท่าเทียบเรือประมงบางประเภทเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมงบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2563
  ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 สิงหาคม 2563
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 มีนาคม 2563
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 กันยายน 2562
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ พ.ศ. 2561
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มกราคม 2562
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน และวิธีการระบายน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานของระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มกราคม 2562
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 สิงหาคม 2561
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 ตุลาคม 2560
  แก้คำผิด ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม [เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐]
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 ตุลาคม 2560
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๗๖/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 มิถุนายน 2560
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 มิถุนายน 2559
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 กันยายน 2558
  ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามทิ้งน้ำมัน น้ำปนน้ำมัน เคมีภัณฑ์ น้ำเสีย อับเฉา หรือสิ่งเป็นพิษอันตรายรวมถึงขยะ สิ่งปฏิกูล หรือขยะอันตรายในแม่น้ำ หรือทะเลในอาณาบริเวณการท่าเรือแห่งประเทศไทย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2557
  ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 สิงหาคม 2557
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 เมษายน 2556
  คำสั่งกรุงเทพมหานคร ๗๔๓/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 มิถุนายน 2555
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 พฤษภาคม 2555
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 ธันวาคม 2554
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๔/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๕/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๖/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๗/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๘/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๙/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมที่ ๗๘/๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 มิถุนายน 2553
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 มิถุนายน 2553
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ตุลาคม 2552
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2551
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2551
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบําบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 กันยายน 2550
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2550
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 ตุลาคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 ธันวาคม 2548
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 ธันวาคม 2548
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 มีนาคม 2548
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ และเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2547
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 สิงหาคม 2546
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การสั่งให้หยุดประกอบกิจการ กรณีมีการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงาน พ.ศ. 2546
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542
  ประกาศการนิคมอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 45/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กันยายน 2540
  ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 419/2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กันยายน 2540
  ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 420/2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรรออกสู่สิ่งแวดล้อม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กันยายน 2540
  ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 421/2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กันยายน 2540
  ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 435/2540 เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 กันยายน 2540
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานให้มีค่าแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2539
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 สิงหาคม 2539
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มิถุนายน 2539
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539
  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539
  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2538
  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจดทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำของเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 มิถุนายน 2537
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๑๓/๒๕๓๗ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 มิถุนายน 2537
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๑๔/๒๕๓๗ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 ตุลาคม 2535
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 มกราคม 2535
  ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 46/2535 เรื่อง ยกเลิกการขออนุญาตการปล่อยน้ำทิ้งทุกประเภทลงสู่แม่น้ำ (ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 67/2534 เรื่อง ให้มีการอนุญาตการปล่อยน้ำทิ้งทุกประเภทลงสู่ลำน้ำ)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 มกราคม 2533
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
 • หมวด มลพิษทางอากาศ
  วันที่ 02 เมษายน 2567
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 กันยายน 2566
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวัด การรายงานผล การแจ้งเหตุขัดข้อง การแจ้งหยุดหน่วยการผลิต สำหรับโรงงานที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 กันยายน 2566
  กรมควบคุมมลพิษ ขอแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ และใช้น้ำมันปิโตรเลียม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 กันยายน 2566
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน จากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 สิงหาคม 2566
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 สิงหาคม 2566
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 กรกฎาคม 2566
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 พฤศจิกายน 2565
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากการซ่อมบำรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 พฤศจิกายน 2565
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากถังกักเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 กรกฎาคม 2565
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 มิถุนายน 2565
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และโรงงานผลิตเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 มีนาคม 2563
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 ตุลาคม 2562
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 ตุลาคม 2562
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยเครื่องของก๊าซและฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไประบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจคัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2562
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 กันยายน 2560
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 มิถุนายน 2559
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของเรือกลที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 สิงหาคม 2558
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2557
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร ๑, ๓ – บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2557
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร ๑, ๓ – บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กันยายน 2556
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอย่างกลิ่นที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยการดม (sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2556
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 ตุลาคม 2555
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 สิงหาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเก็บและวิเคราะห์อนุภาคแขวนลอย ในอากาศในสภาวะแวดล้อมการทำงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 มิถุนายน 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจก พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มิถุนายน 2555
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 มิถุนายน 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 ธันวาคม 2554
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 ตุลาคม 2554
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 ตุลาคม 2554
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 สิงหาคม 2554
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 กรกฎาคม 2554
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มิถุนายน 2554
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอย รวมทั้ง ลักษณะ และหน่วยวัดค่าความทึบแสงของแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 ธันวาคม 2553
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 สิงหาคม 2553
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 สิงหาคม 2553
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 กรกฎาคม 2553
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 พฤษภาคม 2553
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 มีนาคม 2553
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
  ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย กำหนดประเภทโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2553
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มกราคม 2553
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มกราคม 2553
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 สิงหาคม 2552
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มกราคม 2552
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2551
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2551
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 ธันวาคม 2550
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) พ.ศ. 2550
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 กันยายน 2550
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ปี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 กันยายน 2550
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2550
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 มีนาคม 2550
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 มีนาคม 2550
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกําหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มกราคม 2550
  กฎกระทรวง ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 ธันวาคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 ธันวาคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ. ๒๕๔๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 ธันวาคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 ธันวาคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 กันยายน 2549
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2549 เรื่อง การกำหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2549
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2549
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 มีนาคม 2549
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคำนวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก และการรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 ธันวาคม 2548
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันขาวจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 ธันวาคม 2548
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 ธันวาคม 2548
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขคม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 ธันวาคม 2548
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 ธันวาคม 2548
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองด้วยเครื่องวัดความทึบแสง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคํานวณเปรียบเทียบแบบบันทึกและการรายงานผลค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของโรงสีข้าวที่ใช้หม้อไอน้ำ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2548
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน กรณีการใช้น้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 มิถุนายน 2548
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕]
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 มิถุนายน 2548
  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 ตุลาคม 2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 กันยายน 2547
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 สิงหาคม 2547
  แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มิถุนายน 2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ซึ่งใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ตุลาคม 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 มีนาคม 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ. 2545
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มกราคม 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 พฤษภาคม 2544
  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 พฤษภาคม 2544
  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานเหล็กเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 46/2541 เรื่อง การกำหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
 • หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมสำหรับผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 ธันวาคม 2566
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพและหลักเกณฑ์การประเมิน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 ธันวาคม 2566
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 ตุลาคม 2566
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงและหลักเกณฑ์การประเมิน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 ตุลาคม 2566
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 ตุลาคม 2566
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การเทียบเท่าวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 กันยายน 2566
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 กันยายน 2566
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การแจ้งกำหนดการให้บริการ และการรายงานสรุปผลการให้บริการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้รับใบสำคัญและผู้รับใบอนุญาต
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 มีนาคม 2566
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสอบสวนโรคและการรายงานการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 ธันวาคม 2565
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งและการรายงานในกรณีพบผู้ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 ธันวาคม 2565
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบการทดสอบปั้นจั่น
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การมอบหมายหน่วยงานทำการฝึกอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2565
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 ตุลาคม 2565
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การแจ้งการขึ้นทะเบียน การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 ตุลาคม 2565
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กันยายน 2565
  ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง กำหนดแบบในการแจ้งและวิธีการแจ้งเพิ่มเติม ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 กันยายน 2565
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 มิถุนายน 2565
  กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 เมษายน 2565
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 มีนาคม 2565
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 มีนาคม 2565
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มกราคม 2565
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มกราคม 2565
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (ฉบับที่ ๒)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลก่อนเริ่มงานก่อสร้าง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 ตุลาคม 2564
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 135/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแบบรายการตรวจสอบความปลอดภัยประจำท่าเทียบเรือ (Terminal Audit Checklist) แนบท้ายประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 76/2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 ตุลาคม 2564
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 สิงหาคม 2564
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 มีนาคม 2564
  กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มีนาคม 2564
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 มีนาคม 2564
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ.๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 ตุลาคม 2563
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 มิถุนายน 2563
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 เมษายน 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 เมษายน 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๓)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 เมษายน 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มีนาคม 2563
  ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มีนาคม 2563
  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 มีนาคม 2563
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 มีนาคม 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มีนาคม 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มีนาคม 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในกา
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา ๑๘ (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 กันยายน 2562
  ประกาศกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 กันยายน 2562
  ประกาศกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติข้อปฏิบัติการทำงานในที่อับอากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มกราคม 2562
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 มิถุนายน 2561
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 มีนาคม 2561
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มิถุนายน 2560
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ฉบับที่ ๒)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 ตุลาคม 2559
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 ตุลาคม 2559
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน และการส่งสำเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2558
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2558
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2558
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 มกราคม 2558
  แก้คำผิด ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ [ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง วันท
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 เมษายน 2557
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออกหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเฉพาะด้าน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 เมษายน 2557
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพเชี่ยวชาญประเภทกิจการก่อสร้าง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กันยายน 2556
  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 ธันวาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๕๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อแนะนำในการ เลือก การใช้ การดูแล และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เล่ม ๑ อุปกรณ์ปกป้อ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๖๒/๒๕๕๕ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 พฤศจิกายน 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๔๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดการประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายในสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 กันยายน 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๓๙ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การประเมินความเสี่ยงด้านสารเคมีต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
  กฎกระทรวงกำหนดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะในร้านจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม และสถานีบริการการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๐๙ ( พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 กันยายน 2554
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2554
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 กรกฎาคม 2554
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 เมษายน 2554
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 มกราคม 2554
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 มกราคม 2554
  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 ธันวาคม 2553
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 ตุลาคม 2553
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 ตุลาคม 2553
  ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 ตุลาคม 2553
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก่อสร้างอุโมงค์และการทำงานในอุโมงค์ พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 ตุลาคม 2553
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง โรคที่ห้ามทำงานประดาน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 กันยายน 2553
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวลิฟต์โดยสารชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 สิงหาคม 2553
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๒๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายใน สำหรับอาคาร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 กรกฎาคม 2553
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 มีนาคม 2553
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการดำเนินการหรือส่งเอกสารตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 มีนาคม 2553
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบการแจ้งการดำเนินการหรือส่งเอกสารตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทางสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กันยายน 2552
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มิถุนายน 2552
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มิถุนายน 2552
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบดีเซลแฮมเมอร์ หรือระบบอื่น พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มิถุนายน 2552
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มิถุนายน 2552
  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 ตุลาคม 2551
  กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 มีนาคม 2551
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. 2551
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มิถุนายน 2550
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ พ.ศ. 2550
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 ธันวาคม 2549
  ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 ธันวาคม 2549
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 ตุลาคม 2549
  ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และการดำเนินการฝึกอบรม พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 ตุลาคม 2549
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 ตุลาคม 2549
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียน และแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 สิงหาคม 2549
  คู่มือมาตรฐานวิธีการตรวจสอบโรงงานห้องเย็น
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 มิถุนายน 2549
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 มีนาคม 2549
  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 ตุลาคม 2548
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2548
  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. 2548
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 มีนาคม 2548
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 กันยายน 2547
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 มิถุนายน 2547
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ [ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑]
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 ธันวาคม 2546
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 ตุลาคม 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3042 (พ.ศ.2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อแนะนำทั่วไป เกี่ยวกับหลักการ ระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 กันยายน 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 มิถุนายน 2544
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 มีนาคม 2544
  ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 411/2543 เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในการขนถ่ายน้ำมัน และเคมีภัณฑ์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 มกราคม 2543
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 เมษายน 2540
  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 กันยายน 2539
  ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2538
  ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 กันยายน 2538
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 มิถุนายน 2538
  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538
  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดชนิดของโรค ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่นและการพังทลาย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 กันยายน 2534
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 สิงหาคม 2533
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 มกราคม 2532
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 เมษายน 2530
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 กันยายน 2528
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2525
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2524
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2523
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (ประดาน้ำ)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2522
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ***ยกเลิกโดย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 ประกาศราชกิจจาวันที่ 21 มกราคม 2554
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2520
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 สิงหาคม 2519
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
 • หมวด มลพิษเรื่องเสียง
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 มกราคม 2565
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 กรกฎาคม 2562
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 สิงหาคม 2561
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 มิถุนายน 2561
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มกราคม 2561
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 มกราคม 2554
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2553
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 กันยายน 2550
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคํานวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 กันยายน 2550
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 มีนาคม 2549
  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มกราคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 ธันวาคม 2548
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 ธันวาคม 2548
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2543
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวนและค่าระดับการรบกวน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
 • หมวด รังสี
  วันที่ 17 มิถุนายน 2567
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักฐานแสดงวิธีการทำเครื่องกำเนิดรังสีและวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๖๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับปรุงสถานที่ทำ ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการหรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี พ.ศ. ๒๕๖๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 ธันวาคม 2566
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การจัดการเครื่องกำเนิดรังสีที่ขอยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 สิงหาคม 2566
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 สิงหาคม 2566
  กฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 สิงหาคม 2566
  กฎกระทรวงมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 สิงหาคม 2566
  กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 สิงหาคม 2566
  กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสีสำหรับเครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 สิงหาคม 2566
  กฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 สิงหาคม 2566
  กฎกระทรวงวัสดุกัมมันตรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 มิถุนายน 2565
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบคำขอ ใบรับคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 มิถุนายน 2565
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง กำหนดหลักฐานรับรองความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสีสำหรับการขอรับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 มิถุนายน 2565
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแจ้งประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 มิถุนายน 2565
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 มิถุนายน 2565
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมและแบบแจ้งปริมาณรังสีสะสมที่เกินกำหนด ของลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
  กฎกระทรวงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสีเป็นเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง เอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มกราคม 2565
  ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มกราคม 2565
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  กฎกระทรวงศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  กฎกระทรวงศักยภาพของผู้ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสีการอนุญาตและการเลิกดำเนินการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  กฎกระทรวงการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 ธันวาคม 2564
  กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 ธันวาคม 2564
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 ตุลาคม 2564
  กฎกระทรวง ศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 พฤษภาคม 2564
  กฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖/๒ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 พฤษภาคม 2564
  กฎกระทรวงการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2563
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
  กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 ตุลาคม 2563
  ประกาศสำนักงานปรมาณูสันติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 ตุลาคม 2563
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 สิงหาคม 2563
  กฎกระทรวงการอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 สิงหาคม 2563
  กฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาและกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 สิงหาคม 2563
  กฎกระทรวงการอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 สิงหาคม 2563
  กฎกระทรวงกำหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู้ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 สิงหาคม 2563
  กฎกระทรวงการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 สิงหาคม 2563
  กฎกระทรวงกำหนดข้อมูลและรายละเอียดของรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อการผลิตพลังงานและสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 สิงหาคม 2563
  กฎกระทรวงการขออนุญาต การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 สิงหาคม 2563
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
  กฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
  กฎกระทรวงกำหนดสารประกอบหรือสารผสมของยูเรเนียมหรือทอเรียม เพื่อให้สารประกอบหรือสารผสมนั้นเป็นวัสดุต้นกำลัง พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเก็บข้อมูลและวิธีการเฝ้าระวังในการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การประเมินการได้รับรังสีของประชาชนจากการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์การนำวัสดุกัมมันตรังสีกลับไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นหรือโอนวัสดุกัมมันตรังสีให้ผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
  ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีสินค้านำเข้า ส่งออกผ่านแดน และถ่ายลำ (Megaports Initiative : MI) ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 พฤษภาคม 2563
  ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 เมษายน 2563
  กฎกระทรวงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 ธันวาคม 2562
  ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 ตุลาคม 2562
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบการแจ้งผลการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ในหลุมสำรวจปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 เมษายน 2562
  พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
  กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
  กฎกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 ตุลาคม 2561
  กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 ตุลาคม 2561
  กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 ตุลาคม 2561
  กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 ตุลาคม 2561
  กฎกระทรวงการอนุญาตนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยการกำหนดการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
  ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ้นจากการควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 สิงหาคม 2559
  พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 สิงหาคม 2559
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 สิงหาคม 2559
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการประกันคุณภาพของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 สิงหาคม 2559
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยมาตรฐานด้านความเหมาะสมของสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การป้องกันรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานรังสี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยได้ที่ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการในการติดตั้งเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดการและวิธีการในการส่งคืนกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภทวัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานการรั่วไหลของวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้ายวัสดุพลอยได้ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ในสถานที่จัดเก็บ ในระหว่างการใช้งานในระหว่างการขนส่งหรือในกระบวนการแปรสภาพของวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลัง พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุต้นกำลัง พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย แบบรายงานแสดงปริมาณของวัสดุนิวเคลียร์ที่มีไว้ในครอบครอง และแบบรายงานในกรณีที่วัสดุนิวเคลียร์เกิดการสูญหายหรือเสียหายหรือถูกข่มขู่ว่าจะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่วัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย การย้ายวัสดุนิวเคลียร์ตามที่ได้รับอนุญาตไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่อื่นที่มิได้ระบุไว้ในใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 มีนาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการพิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2552
  ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยวัสดุพลอยได้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับใบอนุญาตสูญหาย พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2552
  ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 สิงหาคม 2550
  กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 ธันวาคม 2549
  ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 มิถุนายน 2549
  ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 ตุลาคม 2548
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบฉลากที่มีเครื่องหมายและข้อความเตือนภัยติดไว้ที่ภาชนะที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสารกัมมันตรังสี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 ตุลาคม 2548
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการเก็บรักษา เคลื่อนย้าย ขนส่งต้นกำเนิดรังสี และการจัดการกากกัมมันตรังสี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 ตุลาคม 2548
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในการป้องกันอันตรายจากรังสี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 มีนาคม 2548
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบเครื่องหมายเตือนภัยในบริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสี หรือบริเวณ หรือห้องใด ๆ ที่มีการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 มีนาคม 2548
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 มีนาคม 2548
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับเป็นประจำทุกเดือน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 มีนาคม 2548
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 มีนาคม 2548
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี และแบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี แทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นจากหน้าที่
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 สิงหาคม 2547
  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547
  ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการออกตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2546
  ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการออกตามความกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔พ.ศ. ๒๕๐๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 เมษายน 2546
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๔๖ [ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔]
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2542
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด จำนวน แหล่งที่มา วิธีการใช้และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2542
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 เมษายน 2504
  พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
 • หมวด อัคคีภัย
  วันที่ 02 พฤษภาคม 2567
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๘๐/๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องดับเพลิง (Guidelines for Fire Extinguisher Standards)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 สิงหาคม 2561
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 สิงหาคม 2561
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 ตุลาคม 2559
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 มีนาคม 2557
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 มกราคม 2557
  กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มีนาคม 2556
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มีนาคม 2556
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 มกราคม 2556
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม ๒ ประตูทนไฟและชุดแผ่นปรับลมสำหรับช่องเปิด
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม ๓ การอุดปิดช่องเปิดอาคารเพื่อป้องกันไฟลาม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม ๕ การควบคุมวัสดุอาคาร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๐๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัยเล่ม ๔ : ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัยเล่ม ๖ ระบบอัดอากาศเพื่อควบคุมควันไฟ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสัญญาณเสียงแจ้งเหตุอันตรายในบริเวณสาธารณะและบริเวณปฏิบัติงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการหน่วยดับเพลิงสำหรับสถานประกอบการ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กันยายน 2552
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 กันยายน 2550
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ. 2550
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 กันยายน 2550
  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 เมษายน 2548
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย มีไว้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
  กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2548
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 กันยายน 2547
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 มิถุนายน 2547
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นแก่ลูกจ้าง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 สิงหาคม 2546
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 เมษายน 2542
  พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 กรกฎาคม 2535
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมหนีไฟ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 ธันวาคม 2534
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
 • หมวด หม้อไอน้ำ
  วันที่ 12 มกราคม 2567
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปีต่อการตรวจทดสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มิถุนายน 2563
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขยายระยะสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 มิถุนายน 2555
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำ ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 กันยายน 2554
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 ธันวาคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ำสำหรับหม้อน้ำ พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 ธันวาคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 ธันวาคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 ธันวาคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 ธันวาคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 มิถุนายน 2549
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 มีนาคม 2549
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคำนวณ เปรียบเทียบ แบบบันทึก และการรายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 ธันวาคม 2548
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขคม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด ลักษณะและหน่วยวัด การคํานวณเปรียบเทียบแบบบันทึกและการรายงานผลค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของโรงสีข้าวที่ใช้หม้อไอน้ำ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2548
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนที่มีความดันต่างจากบรรยากาศ พ.ศ. 2548
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 ตุลาคม 2535
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
 • หมวด การควบคุมก๊าซ
  วันที่ 08 มกราคม 2567
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 มกราคม 2567
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 ธันวาคม 2566
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุของถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 ธันวาคม 2566
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวคันอื่น กรณีรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือรถไฟขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวประสบอุบัติเหตุหรือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 ตุลาคม 2566
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 ตุลาคม 2566
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการ กรณีเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อชำรุดเสียหาย พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มิถุนายน 2566
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง สำหรับพื้นที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 มิถุนายน 2566
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง เงื่อนไข และแบบแสดงความยินยอมสำหรับตึกแถวข้างเคียงที่มีผนังร่วมกันของสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 พฤศจิกายน 2565
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการรับฟังความเห็นของประชาชนสำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 พฤศจิกายน 2565
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําเครื่องหมายแสดงบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 พฤศจิกายน 2565
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สำหรับถังขนส่งน้ำมันที่ใช้แบบก่อสร้างและรายการคำนวณที่เหมือนกัน พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 มีนาคม 2565
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วสำหรับสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วสำหรับสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วสำหรับสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
  กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
  กฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
  กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
  กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
  กฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
  กฎกระทรวงคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มิถุนายน 2564
  กฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชน สำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มิถุนายน 2564
  กฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชน สำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  กฎกระทรวงถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัด พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 ตุลาคม 2563
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง สำหรับบริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. 2562
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มกราคม 2562
  กฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 ตุลาคม 2561
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 สิงหาคม 2561
  กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 เมษายน 2561
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ลักษณะอื่น ๆ ที่ถือเป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 มกราคม 2561
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 กันยายน 2560
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กันยายน 2560
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กันยายน 2560
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 สิงหาคม 2560
  กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 สิงหาคม 2560
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 สิงหาคม 2560
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 สิงหาคม 2560
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 สิงหาคม 2560
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 พฤษภาคม 2560
  กฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 ธันวาคม 2559
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การขนส่ง การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 ตุลาคม 2557
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 ตุลาคม 2557
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ไม่ถือเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 กันยายน 2557
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อพ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 มีนาคม 2557
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน และการออกใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 มีนาคม 2557
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กันยายน 2555
  กฎกระทรวงกำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 กันยายน 2555
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 มิถุนายน 2555
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ให้ผู้ค้าน้ำมันงดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 มิถุนายน 2555
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ระเบียบการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ มอบหมายให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ รายอื่น หรือผู้บรรจุก๊าซรายใดเป็นผู้ดำเนินการบรรจุก๊าซแทนการขอรับและการแสดงเครื่องหมายประจำตัวของผู้บรรจุก๊าซ และก
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 มิถุนายน 2555
  ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ มอบหมายให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ รายอื่น หรือผู้บรรจุก๊าซรายใด เป็นผู้ดำเนินการบรรจุก๊าซแทนการขอรับและการแสดงเครื่องหมายประจำตัวของผู้บรรจุก๊าซ การปิดผนึกลิ้นถังก๊าซหุงต้ม และการสั่งพักใช้ห
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 กันยายน 2554
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและการออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 กันยายน 2554
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แผนผังและรูปแบบของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 กันยายน 2554
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 กันยายน 2554
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 กันยายน 2554
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซหุงต้มในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 กันยายน 2554
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริภัณฑ์ของสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 กันยายน 2554
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 กันยายน 2554
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรมเรื่องก๊าซปิโตรเลียมเหลว การระวังและการป้องกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 มิถุนายน 2553
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 มกราคม 2553
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
  หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กันยายน 2552
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรอง และการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจำโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กันยายน 2552
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มกราคม 2552
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซสำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ.ศ. 2551
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 มกราคม 2552
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2551
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 มกราคม 2551
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 ธันวาคม 2550
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 ธันวาคม 2550
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ สร้าง ตรวจสอบและทดสอบ การทำเครื่องหมายหรือข้อความ ภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ อุปกรณ์ก๊าซ และสถานีควบคุม พ.ศ. 2550
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 ธันวาคม 2550
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลร้านจำหน่ายก๊าซ โรงเก็บก๊าซ หรือการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 สิงหาคม 2550
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2550
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 มิถุนายน 2550
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
  ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย การห้ามรถยนต์บรรทุกถังขนส่งก๊าซ รถยนต์บรรทุกน้ำมัน ตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตราย และรถพ่วง เดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลตลอดเวลา พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2550
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 ธันวาคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 มิถุนายน 2549
  กฎกระทรวงกำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การให้ความเห็นชอบมาตรฐานและการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการติดตั้ง การตรวจและการทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มกราคม 2549
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ. 2548
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 มีนาคม 2548
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน 2,250 ลิตร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 มีนาคม 2548
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 มีนาคม 2548
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทของบริเวณอันตราย และระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ แต่ละประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 มีนาคม 2547
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิวิทยากรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 มีนาคม 2547
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2547
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกแบบ สร้าง คุณลักษณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบ และตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซสำหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 พฤศจิกายน 2546
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 ตุลาคม 2545
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2545
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 มิถุนายน 2529
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 ธันวาคม 2514
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
 • หมวด พลังงาน
  วันที่ 11 มิถุนายน 2567
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบและตรวจสอบ ถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมัน และอุปกรณ์ของสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ก่อนการใช้งาน พ.ศ. ๒๕๖๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 มีนาคม 2567
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 มกราคม 2567
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Pool Manager) พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
  ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 มีนาคม 2566
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 มีนาคม 2566
  ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มกราคม 2566
  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมสำหรับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 มกราคม 2566
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้บังคับกับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 ธันวาคม 2564
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 พฤศจิกายน 2564
  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับรองผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 ตุลาคม 2564
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานตรวจสอบและรับรองผลการดำเนินงาน ตามการรับซื้อไฟฟ้า สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 ตุลาคม 2564
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-๑๙ มาใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าพ.ศ.๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มกราคม 2564
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มกราคม 2564
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งแต่สองรายขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง และการมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงแทน และการรายงานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือรายวัน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
  กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 สิงหาคม 2563
  พระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 มิถุนายน 2563
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับหน่วยการวัดปริมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ ในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 เมษายน 2563
  ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 เมษายน 2563
  ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณการเสียผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 สิงหาคม 2562
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนําเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 สิงหาคม 2562
  ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 สิงหาคม 2562
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  กฎกระทรวงกำหนดฉนวนใยแก้วเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 สิงหาคม 2561
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 พฤษภาคม 2561
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเลิกประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 เมษายน 2561
  ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง ข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 เมษายน 2561
  ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักร และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานการบัญชีและการเงินสำหรับการไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 ธันวาคม 2560
  ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำหรับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 ตุลาคม 2560
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 ตุลาคม 2560
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 ตุลาคม 2560
  กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 ตุลาคม 2560
  กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 ตุลาคม 2560
  กฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 พฤษภาคม 2560
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุของถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 มกราคม 2560
  ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกําหนดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต การประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา ๔๗ และการขออนุญาตตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 ธันวาคม 2559
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 ตุลาคม 2559
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพักหรือหยุดให้บริการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 ตุลาคม 2559
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 ตุลาคม 2559
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 ตุลาคม 2559
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 กันยายน 2559
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ต่ำกว่า ๑๐ เมกะวัตต์ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 กันยายน 2559
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 สิงหาคม 2559
  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 กรกฎาคม 2559
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 มิถุนายน 2559
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 มิถุนายน 2559
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างของตัวนำลงดิน ที่ถังเก็บน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 เมษายน 2559
  กฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 เมษายน 2559
  กฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 ธันวาคม 2558
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดให้มีถัง และลักษณะและการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 ตุลาคม 2558
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอความเห็นชอบสถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับความเห็นชอบต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 ตุลาคม 2558
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบหมายให้บุคคลอื่นเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงแทน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 ตุลาคม 2557
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 เมษายน 2557
  ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน (Energy Service Company ESCO) พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 มิถุนายน 2556
  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 มิถุนายน 2556
  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มีนาคม 2556
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มีนาคม 2556
  กฎกระทรวงคลังน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มีนาคม 2556
  กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มีนาคม 2556
  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 มีนาคม 2556
  กฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
  ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มกราคม 2556
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงช
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 สิงหาคม 2555
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดบริเวณป้องกันระบบโครงข่ายพลังงานและข้อห้ามมิให้กระทำการภายในบริเวณดังกล่าว พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 กรกฎาคม 2555
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๔๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน – ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 มิถุนายน 2555
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
  ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลกระทบต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 มีนาคม 2555
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 กันยายน 2554
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 สิงหาคม 2554
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จำหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
  การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 ธันวาคม 2553
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 ธันวาคม 2553
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 ธันวาคม 2553
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 ธันวาคม 2553
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงาน ของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงาน หน่วยงานทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงาน ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ หน่วยงานทดสอบหาค่ามาตรฐานพลังงานของกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 ตุลาคม 2553
  ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ให้มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 พฤษภาคม 2553
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ระบบรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือถังสำหรับระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 ตุลาคม 2552
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 กันยายน 2552
  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 กันยายน 2552
  ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
  กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2552
  กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มิถุนายน 2552
  พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงาน ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 เมษายน 2552
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ๒๕๕๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
  กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 มีนาคม 2551
  กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 ธันวาคม 2550
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง วิธีการและข้อกำหนดในการตรวจสอบการเลิกการใช้ก๊าซ ณ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 ธันวาคม 2550
  พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 ตุลาคม 2550
  พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2550
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๕๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 มกราคม 2550
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๔๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2547
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2547
  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ในการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2547
  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการส่งข้อมูล และการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 ตุลาคม 2547
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของเตาอุตสาหกรรมที่นำน้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพหรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ไปใช้งาน พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 สิงหาคม 2547
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดลักษณะของน้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพ และเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนน้ำมันเตา พ.ศ. 2547
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 เมษายน 2546
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๖ [ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง]
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 มีนาคม 2546
  กฎกระทรวง กำหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มาจำหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน และแผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่าย ซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2543
  พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 ธันวาคม 2542
  พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2538
  ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ฉบับที่ 2) พศ.2538
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 เมษายน 2535
  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535
  พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
  ไฟล์ดาวน์โหลด
 • หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  วันที่ 07 มิถุนายน 2567
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 เมษายน 2567
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มีนาคม 2567
  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แบบใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
  ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการเหมืองแร่ที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 มกราคม 2567
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 มกราคม 2567
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 กันยายน 2566
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 มิถุนายน 2566
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๐๑๐/๒๕๖๖ เรื่อง การหยุดเดินเครื่อง ซ่อมบำรุง และซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงงานหรือกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักร อุปกรณ์ของโรงงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 มีนาคม 2566
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๔/๒๕๖๖ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 มกราคม 2566
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 ตุลาคม 2565
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 ตุลาคม 2565
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 ตุลาคม 2565
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 ตุลาคม 2565
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แบบคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 ตุลาคม 2565
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแสดงใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบเอกสาร
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 ตุลาคม 2565
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
  กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
  กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 เมษายน 2565
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 เมษายน 2565
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ด้านการตรวจสอบหรือรับรองโรงงานหรือเครื่องจักร พ.ศ.๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 มีนาคม 2565
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการต่ออายุการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 มกราคม 2565
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ ๒) พ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 มกราคม 2565
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 27 ธันวาคม 2564
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 ธันวาคม 2564
  กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงานผลการปฎิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 ตุลาคม 2564
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 กันยายน 2564
  คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 กันยายน 2564
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ เพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิมตามมาตรา ๑๙/๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 กันยายน 2564
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรตามมาตรา ๑๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 กันยายน 2564
  กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 สิงหาคม 2564
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 สิงหาคม 2564
  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๐)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
  กฎกระทรวงการแจ้งและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๓๕/๒๕๖๔ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๓๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 มิถุนายน 2564
  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มิถุนายน 2564
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลาเฉพาะในเขตท้องที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 เมษายน 2564
  ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการอนุญาตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 เมษายน 2564
  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 เมษายน 2564
  กฎกระทรวงการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นโรงงานจำพวกที่ ๑ หรือโรงงานจำพวกที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 เมษายน 2564
  กฎกระทรวงการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 มีนาคม 2564
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (ฉบับที่ ๒๔)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ๒ (เขาคันทรง)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 มกราคม 2564
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การมอบหมายให้บุคคลหรือสถาบันให้ความเห็นประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 มกราคม 2564
  กฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 มกราคม 2564
  กฎกระทรวงการแจ้งขยายโรงงานจำพวกที่ ๓ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 มกราคม 2564
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 07 มกราคม 2564
  กฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงานหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหม่ สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหนองคาย
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๙๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดเก็บและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 กันยายน 2563
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสำหรับการประกอบโลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 กันยายน 2563
  ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 สิงหาคม 2563
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกอบโลหกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 สิงหาคม 2563
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงและไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 สิงหาคม 2563
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ และโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 สิงหาคม 2563
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 สิงหาคม 2563
  กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 มิถุนายน 2563
  ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือให้จอดแพ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 มิถุนายน 2563
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน)(ฉบับที่2)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 มิถุนายน 2563
  กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 มิถุนายน 2563
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 08 มิถุนายน 2563
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ จังหวัดอ่างทอง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการตรวจสอบหนี้ค้างชำระก่อนการโอนสิทธิการใช้ที่ดินของผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการบังคับกรณีผู้ประกอบกิจการหรือผู้ใช้บริการค้างชำระค่าบริการในนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 เมษายน 2563
  คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการโรงงาน ตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 มีนาคม 2563
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 มีนาคม 2563
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 มีนาคม 2563
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 มีนาคม 2563
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ "นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร" เป็น "นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง"
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 มกราคม 2563
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 มกราคม 2563
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 10 มกราคม 2563
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็ก สำรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 31 ตุลาคม 2562
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 ตุลาคม 2562
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 ตุลาคม 2562
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนสำหรับการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 ตุลาคม 2562
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 เมษายน 2562
  พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 เมษายน 2562
  พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 16 เมษายน 2562
  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 มีนาคม 2562
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ ๑๓)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 5/2562 เรื่อง การบังคับใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 มกราคม 2562
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ "นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๒ จังหวัดชลบุรี" เป็น "นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด ๒"
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มกราคม 2562
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มกราคม 2562
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 มกราคม 2562
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 ธันวาคม 2561
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 ธันวาคม 2561
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 ธันวาคม 2561
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ "นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด" เป็น "นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด ๑"
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 ธันวาคม 2561
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ "นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)" เป็น "นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)"
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 ธันวาคม 2561
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ "นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๔ จังหวัดระยอง" เป็น "นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด ๔"
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 ธันวาคม 2561
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ "นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ๓๖ จังหวัดระยอง" เป็น "นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ๓๖"
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 11 ธันวาคม 2561
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ "นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๓ จังหวัดชลบุรี" เป็น "นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด ๓"
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๓๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพช
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561
  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 ตุลาคม 2561
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 สิงหาคม 2561
  ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 02 สิงหาคม 2561
  ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 เมษายน 2561
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 เมษายน 2561
  กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 กันยายน 2560
  ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนดําเนินการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 กันยายน 2560
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติแ
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 04 สิงหาคม 2560
  กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 28 มิถุนายน 2560
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 มิถุนายน 2560
  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 มิถุนายน 2560
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๐)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 เมษายน 2560
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 03 มีนาคม 2560
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
  ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 24 มกราคม 2560
  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2559
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 06 ธันวาคม 2559
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 05 ตุลาคม 2559
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
  ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 เมษายน 2559
  กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 เมษายน 2559
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงาน
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 01 มีนาคม 2559
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายง
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
  แก้คำผิด ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 09 กันยายน 2558
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 สิงหาคม 2558
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 สิงหาคม 2558
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคานหาม เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคานหาม อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 มีนาคม 2558
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 มกราคม 2558
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๗)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 15 มกราคม 2558
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๗)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 ตุลาคม 2557
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 29 มกราคม 2557
  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2556
  ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 30 ธันวาคม 2556
  ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 20 ธันวาคม 2556
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 มิถุนายน 2556
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 21 มิถุนายน 2556
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 22 มีนาคม 2556
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 ธันวาคม 2555
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด
  วันที่ 19 ธันวาคม 2555
  ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ไฟล์ดาวน์โหลด